SNDS Logo

General Assembly af SNDS

The annual general assembly will take place on Saturday, October 26th in Copenhagen – at 15 o’clock at Hotel Kong Frederik, Vester Voldgade 25, Copenhagen. For practical reasons, please register at lone.jurgensen@jp.dk – no later than Friday, October 18. If you have any ideas or suggestions for the generel assembly please send them to the chairman. Email: fhvidtfeldt@yahoo.dk.

Board 2019

Flemming Hvidtfeldt, chairman, Denmark

Email: fhvidtfeldt@yahoo.dk

Phone: +4520911752

Frank Stjerne, treasurer, Denmark

Email: frank.stjerne@gmail.com

Linda Hägström, Vice chairman, Sweden

Email: lhaeggstroem@gmail.com

Annette Gundersen, Boardmember, Norway

Email: annette.gundersen@t-a.no

Tarmo Rajamets, Boardmember, Estland

Email: tarmorajamets@gmail.com 

Anniina Louhivuori, Boardmember, Finland

Email: anniina.louhivuori@sunnuntaisuomalainen.fi

Lone Jürgensen, Administrator

Email: lone.jurgensen@gmail.com

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Bank information

Society for News Design Scandinavia has the following bank information.

Danske Bank
Rådhuspladsen 3
DK-8100 Århus C

Registreringsnummer: 4620
Konto: 4813 068125

S.w.i.f.t adresse: DABADKKK
IBAN: DK10 3000 4813068125

The home address of the organization is Denmark and therefore has a Danish VAT/CVR-number: 1331 6406

Contact information

SNDS – Society for News Design Scandinavia
c/o Morgenavisen Jyllands-Posten
Lone Jürgensen
DK-8260 Viby J
Denmark

Phone: + 45 87 38 31 08
E-mail: snds@mail.dk

What is SNDS?

Society for News Design Scandinavia (SNDS) is the Scandinavian branch of the international network, SND, which was originally launched in the US.

Read more about the global SND organization at www.snd.org

SNDS members represent a broad spectrum of professions in the newspaper industry. The purpose of this website is to facilitate contact between members of different newspapers and across national borders, and to provide opportunity for all interested in the media industry to sign up as members.

SNDS was founded in 1985 and consequently celebrated ITS 30th anniversary in 2015.

Originally called the Society of Newspaper Design / Scandinavia but the fall of 1997 emphasized the SND, the word “paper” in the name and SND / S followed.

SNDS is Region 13 in the SND organization, covering these countries: Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland, Greenland, Faroe Islands, Estonia, Latvia, Lithuania. The three Baltic countries were added in 2015, and as from 2016 the SNDS board now also has a member from the Baltics as well as one from Sweden, Finland, Norway and Denmark each.

SNDS is a forum for you who…

  • believe in the meaning of clear communication.
  • believe that excellent content should be combined with functional design.
  • know that graphic and images helps the readers to understand the news.
  • know that good design helps the operation of media companies.

SNDS is a Design Forum for both small and bigger media companies with the goal to enhance more professional news design.

SNDS has members in all Scandinavian countries as well as in countries in other parts of the world.

SNDS is a joint design forum for all media companies in Scandinavia on a high professional level. In this forum people from small and big companies shall feel at home and can benefit from participating independent from media companies ownership and political or ideological relation.

Among the members are editors, journalists, designers, photographers and typographical people. Membership in the organization is open for all persons with interest for content presentation and design on all media platforms.

What SNDS does for you:

CONFERENCES
Every year SNDS arranges a seminar with Scandinavian and International top speakers.

COMPETITIONS
SNDS is co-hosting a annual news design competition – The Best of Scandinavian News Design – for both printed and digital media together with the publishing organizations in Scandinavia.

INTERNATIONAL
SNDS cooperates with other SND organization about events of common interest for instance courses, study travels, etc.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Participating in SNDS seminar is the best way to stay in touch with the development of news design in old and new media channels. Close contact with a Scandinavian and international professional network will be inspiring and make you a more valuable employee for your company.

INFORMATION
Fast and direct access to knowledge and information about new ideas and trends in the business, that makes you an important employee.

International SND

Since its organizational meeting in January 1979, SND’s mission has been to improve newspapers through good design.

What does SND do?

It sponsors training, recognizes excellence, stimulates education and offers design publications to its 2,500 members from 40 different countries.

Organizationally, everything SND does is built around the concept of sharing information and contacts. As the backbone of a grassroots organization, SND’s directors – teamed with regional coordinators – criss-cross the globe to reach out to member and non-member newspaper professionals. This wide-ranging network provides a strong system for communicating the concerns of members to the board, which meets twice a year. The SND workshops and information network provide the best avenue available for keeping up with the fast-moving field of graphics and design.

The SND annual congresses have been held since 1979 in Chicago, Washington, Miami, New York, Los Angeles, Toronto, Chicago, San Juan (Puerto Rico), Austin, Louisville, Ft. Lauderdale, San Francisco, Boston, Washington, Dallas, Kansas City and Barcelona, Spain.

Bylaws

SNDS is registered as an organization in Denmark, therefore the bylaws are also written in Danish. The latest update to the bylaws was made in Stockholm, Sweden in May 2012.

Vedtægter for Society For News Design Scandinavia.

§ 1: Navn
Organisationens navn er Society for News Design Scandinavia forkortet til SND/Scandinavia eller SND/S.

§ 2: Tilhørsforhold
Organisationen er en selvstændig forening tilsluttet det internationale Society for News Design.

§ 3: Hjemsted
Organisationen har hjemsted i det land, hvor sekretariatet er placeret.

§ 4: Formål
Organisationens formål er at fremme interessen for god og funktionel præsentations-journalistik/ avisdesign. Det skal ske gennem bl.a.:
* Seminarvirksomhed
* Konferencer
* Studierejser
* Konkurrencer
* Publikationer/Nyhedsbreve
* Udveksling af fagfolk

§ 5: Medlemskab
Medlemskab kan opnås af enkeltpersoner med interesse for og tilknytning til præsentations-journalistik. Studerende kan opnå associeret medlemskab uden stemmeret i maksimalt tre år. Prisen for associeret medlemskab er halvdelen af den ordinære pris. Medlemskab, både fuldt og associeret, giver ret til ét eksemplar af alt materiale, publikationer m.m., som organisationen udsender. Fuldt medlemskab giver ret til deltagelse i organisationens arrangementer samt stemmeret ved valg og behandling af organisationens forhold på generalforsamlingen. Hver mødedeltager har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ret til at stemme har medlemmer, der har betalt medlemsafgift.

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer på forslag fra Styret. Æresmedlemmer er kontingentfri og inviteres uden beregning til foreningens generalforsamlinger. Styret kan i særlige tilfælde invitere æresmedlemmer til at deltage i andre arrangementer efter retningslinier, som Styret skal fastsætte i forbindelse med hvert enkelt arrangement.

§ 6: Styret
Organisationen ledes af et styre, bestående af et forretningsudvalg på fem valgte personer, samt aktivitetsledere. Kun forretningsudvalget har stemmeret.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Medlemmerne skal komme fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, minimum én fra hvert land. Forretningsudvalgets formand er også styrets formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kassereren fungerer som foreningens forretningsfører og har det daglige personaleansvar og administration. Kassereren har til opgave at drive foreningens kommercielle virksomhed i tæt samarbejde med forretningsudvalget.

Forretningsudvalget mødes umiddelbart før og efter generalforsamlingen, og fastsætter selv sin mødeplan. Hele styret plus suppleanter skal året igennem orienteres om foreningens virksomhed.

Tegningsregler:
Organisationen tegnes af Formanden eller et Bestyrelsesmedlem i forening med Kassereren.

§ 7: Valgkomitéen
Valgkomitéen vælges af Generalforsamlingen og har til opgave:

* at finde egnede kandidater til Styrets forretningsudvalg, og indstille disse kandidater til Generalforsamlingen.
* at vurdere og indstille forretningsudvalgsmedlemmer til genvalg.

Valgkomitéen består af fire personer, som skal komme fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Ingen komitémedlemmer må være medlem af forretningsudvalget, men et eller flere medlemmer skal være tæt på forretningsudvalgets arbejde.

Komitéen vælger selv en formand ud af sin midte.

§ 8: Medlemsafgift
Organisationens kontingent/medlemsafgift fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 9: Økonomi
Styret er berettiget til at søge økonomisk støtte via andre kanaler end medlemskontingentet. For eksempel fra offentlige eller private fonde, sponsorer med videre. Regnskabet for seneste kalenderår skal fremlægges på generalforsamlingen.

§ 10: Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes én gang årligt i forbindelse med det årlige seminar.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes efter anmodning fra styret, eller hvis 25 % af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt senest en måned før mødet finder sted. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er foreslået og valgt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle følgende:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af stemmetællere.
3. Styrets årsberetning, inkl. aktivitetsplan for det kommende år.
4. Regnskab.
5. Spørgsmål om det afgående styres ansvarsfrihed.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være styret i hænde 14 dage før generalforsamlingen

Valg af medlemmer til forretningsudvalget. Valg af suppleanter. Alle valg gælder to år undtagen kassereren, som vælges for tre år for at sikre kontinuitet.

a) Formand
b) Kasserer
c) Forretningsudvalgets øvrige medlemmer.
d) Suppleanter
e) Revisor
f) Valgkomité

Alle deltagere i generalforsamlingen kan fremlægge alternative forslag. Hvis der opstilles flere kandidater, sker valget ved skriftlig afstemning. Ved eventuel stemmelighed, går valget om en gang. Derefter trækkes lod.

Hvis formanden går i utide, overtages posten af næstformanden, og dennes suppleant træder ind. Afløseren fortsætter dog kun frem til næste ordinære Generalforsamling.

8. Øvrige spørgsmål.

Beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg, men vedtægtsændringer undtaget, afgøres ved almindeligt flertal.

Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal blandt de tilstedeværende eller almindeligt flertal ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen afgør, om afstemningen skal være skriftlig.

§ 11: Opløsning
Forslag om opløsning af organisationen skal fremsættes skriftligt på generalforsamlingen af mindst 60 procent af medlemmerne. Organisationen opløses, hvis to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for. Ved opløsning skal generalforsamlingen, efter indstilling fra styret, beslutte at overføre organisationens midler til den organisation eller institution, der bedst kan varetage og videreføre organisationens formål.