Bylaws

SNDS is registered as an organization in Denmark, therefore the bylaws are also written in Danish. The latest update to the bylaws was made in Stockholm, Sweden in May 2012.

Vedtægter for Society For News Design Scandinavia.

§ 1: Navn
Organisationens navn er Society for News Design Scandinavia forkortet til SND/Scandinavia eller SND/S.

§ 2: Tilhørsforhold
Organisationen er en selvstændig forening tilsluttet det internationale Society for News Design.

§ 3: Hjemsted
Organisationen har hjemsted i det land, hvor sekretariatet er placeret.

§ 4: Formål
Organisationens formål er at fremme interessen for god og funktionel præsentations-journalistik/ avisdesign. Det skal ske gennem bl.a.:
* Seminarvirksomhed
* Konferencer
* Studierejser
* Konkurrencer
* Publikationer/Nyhedsbreve
* Udveksling af fagfolk

§ 5: Medlemskab
Medlemskab kan opnås af enkeltpersoner med interesse for og tilknytning til præsentations-journalistik. Studerende kan opnå associeret medlemskab uden stemmeret i maksimalt tre år. Prisen for associeret medlemskab er halvdelen af den ordinære pris. Medlemskab, både fuldt og associeret, giver ret til ét eksemplar af alt materiale, publikationer m.m., som organisationen udsender. Fuldt medlemskab giver ret til deltagelse i organisationens arrangementer samt stemmeret ved valg og behandling af organisationens forhold på generalforsamlingen. Hver mødedeltager har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ret til at stemme har medlemmer, der har betalt medlemsafgift.

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer på forslag fra Styret. Æresmedlemmer er kontingentfri og inviteres uden beregning til foreningens generalforsamlinger. Styret kan i særlige tilfælde invitere æresmedlemmer til at deltage i andre arrangementer efter retningslinier, som Styret skal fastsætte i forbindelse med hvert enkelt arrangement.

§ 6: Styret
Organisationen ledes af et styre, bestående af et forretningsudvalg på fem valgte personer, samt aktivitetsledere. Kun forretningsudvalget har stemmeret.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Medlemmerne skal komme fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, minimum én fra hvert land. Forretningsudvalgets formand er også styrets formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kassereren fungerer som foreningens forretningsfører og har det daglige personaleansvar og administration. Kassereren har til opgave at drive foreningens kommercielle virksomhed i tæt samarbejde med forretningsudvalget.

Forretningsudvalget mødes umiddelbart før og efter generalforsamlingen, og fastsætter selv sin mødeplan. Hele styret plus suppleanter skal året igennem orienteres om foreningens virksomhed.

Tegningsregler:
Organisationen tegnes af Formanden eller et Bestyrelsesmedlem i forening med Kassereren.

§ 7: Valgkomitéen
Valgkomitéen vælges af Generalforsamlingen og har til opgave:

* at finde egnede kandidater til Styrets forretningsudvalg, og indstille disse kandidater til Generalforsamlingen.
* at vurdere og indstille forretningsudvalgsmedlemmer til genvalg.

Valgkomitéen består af fire personer, som skal komme fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Ingen komitémedlemmer må være medlem af forretningsudvalget, men et eller flere medlemmer skal være tæt på forretningsudvalgets arbejde.

Komitéen vælger selv en formand ud af sin midte.

§ 8: Medlemsafgift
Organisationens kontingent/medlemsafgift fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 9: Økonomi
Styret er berettiget til at søge økonomisk støtte via andre kanaler end medlemskontingentet. For eksempel fra offentlige eller private fonde, sponsorer med videre. Regnskabet for seneste kalenderår skal fremlægges på generalforsamlingen.

§ 10: Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes én gang årligt i forbindelse med det årlige seminar.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes efter anmodning fra styret, eller hvis 25 % af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt senest en måned før mødet finder sted. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er foreslået og valgt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle følgende:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af stemmetællere.
3. Styrets årsberetning, inkl. aktivitetsplan for det kommende år.
4. Regnskab.
5. Spørgsmål om det afgående styres ansvarsfrihed.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være styret i hænde 14 dage før generalforsamlingen

Valg af medlemmer til forretningsudvalget. Valg af suppleanter. Alle valg gælder to år undtagen kassereren, som vælges for tre år for at sikre kontinuitet.

a) Formand
b) Kasserer
c) Forretningsudvalgets øvrige medlemmer.
d) Suppleanter
e) Revisor
f) Valgkomité

Alle deltagere i generalforsamlingen kan fremlægge alternative forslag. Hvis der opstilles flere kandidater, sker valget ved skriftlig afstemning. Ved eventuel stemmelighed, går valget om en gang. Derefter trækkes lod.

Hvis formanden går i utide, overtages posten af næstformanden, og dennes suppleant træder ind. Afløseren fortsætter dog kun frem til næste ordinære Generalforsamling.

8. Øvrige spørgsmål.

Beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg, men vedtægtsændringer undtaget, afgøres ved almindeligt flertal.

Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal blandt de tilstedeværende eller almindeligt flertal ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen afgør, om afstemningen skal være skriftlig.

§ 11: Opløsning
Forslag om opløsning af organisationen skal fremsættes skriftligt på generalforsamlingen af mindst 60 procent af medlemmerne. Organisationen opløses, hvis to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for. Ved opløsning skal generalforsamlingen, efter indstilling fra styret, beslutte at overføre organisationens midler til den organisation eller institution, der bedst kan varetage og videreføre organisationens formål.